Likwidacja dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie w WS SPZOZ w Nowej Soli

Działając na podstawie art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. 2016r., poz.186, z późn.zm.), § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069), Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Planowane jest brakowanie niżej wymienionej dokumentacji:

  • Pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w 1996r.,
  • Poradni Urazowo-Ortopedycznej lata 1974- 1995,
  • Poradni Urazowo-Ortopedycznej Dziecięcej lata 1975-1996,
  • Poradni Neurologicznej: rok 1990, 1994 i 1996,
  • Poradni Kardiologii Dziecięcej lata 1983-1996.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem, są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w Sekretariacie Szpitala ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie do 08.12.2017r.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się osobiście, najpóźniej w terminie do 30.12.2017r. do Archiwum Zakładowego Szpitala (I piętro, pokój 164). Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.
Po w/w terminie zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Kontakt w sprawie:
Archiwum Zakładowe WSSPZOZ w Nowej Soli
tel. 68 3882164, tel. kom. 502 306 519.